Основна делатност јкп "младеновац" обухвата више ставки, и само предузеће је подељено на више сектора. делатности су:
- производња и дистрибуција воде за пиће
- одвођење отпадних вода - канализације
- изношење смећа и другог неопасног отпада сакупљање, транспорт и складиштење амбалажног отпада
- израда и одржавање водоводне мреже израда и одржавање канализационе мреже
- израда и одржавање мреже за кишну канализацију
- израда и одржавање атарских путева одржавања комуналне хигијене чишћење прање и поливање улица - посипање соли и чишћење снега и леда
- сакупљање ризле одржавања гробља и погребне услуге
- одржавање гробног места и заједничких површина и објеката на гробљу
- издавање услова за изградњу породичне гробнице сахрањивање и формирање хумке коришћење капеле и сале
- трпезарије сахрањивање у гробници превоз посмртних остатака есхумација по радном налогу израда армирано -бетонских опсека издавање металних калупа за израду опсека
- одржавања зеленила и дрвореда
- кошење, грабуљање и заливање травњака
- чишћење стаза и пражњење канти за смеће
- орезивање и окопавање живе ограде, шибља и ружа
- окопавање, заливање и прехрана сезонског цвећа утовар и одвоз лишћа, грања, отпада и смећа орезивање дрвореда са формирањем крошње сечење сувих стабала скидање снега са четинара крчење неизграђених зелених површина од самониклог растиња садња младих садница дрвећа, шибља, живе ограде, ружа и сезонског цвећа
- услуге грађевинских машина, транспортних средстава и специјалних возила
- булдожер тг
- 120 камион кипер фап носивости 5 - 20 t
- утоваривач - ровокопач
- мини утоваривач ровокопач
- “bobcat” чистилица “ravo” компресор "fagram"
- специјално возило за одржавање канализације “woma” или “moro”
- специјално возило фекална цистерна од 6 т носивости
- испорука воде цистерном за воду
- одвоз отпада, индустријског отпада или отпада са дивљих депонија
- агрегат за струју муљна пумпа
- издавање услова и сагласности за пројектовање водоводних инсталација
- унутрашња инсталације главне и секундарне водоводне мреже канализационе мреже
- унутрашња инсталације главне и секундарне канализационе мреже
- осталих инсталација (електро, птт, топловод, гасовод) постојећег стања инсталација водовода, канализације, зеленила и чистоће на локацији објеката пројектовање кућних прикључака на градску водоводну и канализациону мрежу уградња прикључка на водоводну и канализациону мрежу услуге санације и дезинфекције водоводних објеката грађевинско - занатске услуге израда металних контејнера за смеће и отпад, запремине 5 м 3

Менаџмент

direktor1

Владета Лучић - Директор ЈКП "Младеновац"